CEO công nghệ

Tìm hiểu về một ngày làm việc của các CEO công nghệ nổi tiếng

Và những người nhận được các bức thư này, không ai khác là những nhân viên làm việc dưới quyền Bill Gates. Nội dung của các bức thư đó thường là những vấn đề liên quan đến công việc cũng như bàn bạc về các vấn đề sẽ phải giải quyết trong tuần. Tuy nhiên, more »